Онкология | NM Genomix

Онкология

М

едицинската компания НМ Дженомикс предлага съвременни изследвания в областта на онкологията. Методите, базирани на свободно циркулиращи туморни клетки и генетичен анализ, дават информация за най-ефективно лечение на онкологични заболявания. Персоналният  подход  навлиза все по-осезаемо в борбата с онкологични заболявания. Изследванията са разработени и валидирани в едни от най-големите  и иновативни молекулярно-генетични лаборатории в Германия.

Екипът на НМ Дженомикс осигурява консултация за приложението на изследванията, организиране на изследването, логистика на пробата и получаване на резултат в кратки срокове. НМ Дженмикс насочва пациента към компетентен специалист по медицинска онкология за консултация.  

Туморна генеза (или как се образува злокачествено заболяване)

Независимо от типа и локализацията на тумора, причината за раковото заболяване се крие дълбоко в генетиката на изменените клетки и e следствие от определени онкогенни мутации.  Съществуват два типа онкогенни мутации:  наследствени, т.е придобити от родителите, и соматични, т.е. възникнали  след раждането най-често в процеса на стареене. Като цяло соматичните мутации са по-честа причина за злокачествено образование. На ден в здрава клетка възникват около 60 000 соматични мутации, които за щастие в повечето случаи не са онкогенни, или имунната система потиска опасните клетки. В случаите когато възникналата мутация е в точно определени гени, отговорни за контрола на клетъчно делене и/или поправката на генетичния материал, започва процес на онкогенеза. Последният преминава през редица предракови състояния като дисплазия, метаплазия и полиплазия, през които се натрупват многобройни мутации в следствие на генетичната нестабилност на изменените клетки . В генетичните профили на злокачествени тумори се откриват средно от 20 000 до над  100 000 мутации, възникнали в процеса на сформиране и развитие на рака. Резултатът е генетично изменено и бързо делящо се образувание (тумор) с инвазивен характер и множество различни клетки в състава си.

Туморни клетки

Туморните клетки се различават от нормалните клетъчни популации в организма по множество анатомични, физиологични и генетични признаци. Основна тяхна характеристика е неограничената възможност за делене и размножаване. Туморните клетки се разделят на доброкачествени и злокачествени (малигнени, метастазиращи) според степента на инвазивност.

Основните характеристики на злокачествената туморна клетка са:

  • ускоряване на клетъчния цикъл
  • промени в генома*
  • инвазивен растеж
  • повишена подвижност
  • възможност за атипично придвижване в отговор на определени химични стимули
  • промени в клетъчната повърхност
  • отделяне на лизиращи (разграждащи) вещества
  • липса на диференциация (статус подобен на ембрионалните клетки)

*геном - цялата наследствена информация на даден организъм.

Механизъм на метастазирне

Образуването на разсейки (метастази) е основен фактор, обуславящ един тумор като злокачествен. Най-тежките усложнения, съпътстващи този род заболявания, произтичат от техния инвазивен характер. Влошаването на болестта и фаталния изход най-често са причинени от формирането на метастази, а не от първичното образувание.

Процесът започва с отделянето на  туморни клетки на солидния тумор  в кръвта или/и  лимфата. Този процес, наричан още eпително - мезенхимна трансформация (ЕМТ), обуславя допълнителни усложнения. Отделените и изменени клетки често придобиват резистентност към лекарства и химиотерапията не е ефективна. Тези свободно циркулиращи в кръвта туморни клетки притежават характеристики сходни с тези на стволовите клетки и висок потенциал да метастазират в здрави органи. Дори след успешна операция тези клетки остават в кръвообращението и обуславят риск от рецидивиране на рака и образуване на разсейки.

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com