Персонализирана онкология | NM Genomix

Персонализирана онкология

Защо е важен персоналният подход при онкологичните заболявания?

Причината злокачествените тумори да са толкова трудни за лечение се крие дълбоко в тяхната структура и  генетика. В основата си всяко раково заболяване е причинено от ненормална функция на даден ген. Изменението на въпросния участък може да се дължи на фамилна обремененост, напреднала възраст, нездравословен начин на живот, въздействие на онкогенни вещества или комбинация от тези фактори. Важна характеристика на раковите заболявания е, че дори в пределите на един пациент със злокачествен тумор има десетки, дори стотици различни ракови клетки с различен профил. Многобройни са случаите на раково болни, които в началото отговарят добре на дадена терапия, подобряват се за кратко, след което внезапно се влошават без да оставят на лекарите време за реакция. Това най-често се дължи именно на хетерогенността на раковите клетки и факта, че терапията убива само част от тях, докато други се оказват напълно резистентни към предписаните лекарства. Тъй като раковите клетки имат свойството да мутират по време на неконтролираното си деление, произтичат допълнителни трудности при избор на подходящи медикаменти. Ето защо стереотипните пътеки за лечение далеч не са най-подходящият метод за борба с рака. Динамично проследяване на резултатите и навременна адаптация на терапията биха увеличили значително шансовете на пациента.

Генетика на туморните клетки

На молекулно ниво ракът се причинява от специфични мутации* в ДНК, които водят до отклонения в клетъчното делене и нарастване. В резултат на тези мутации определени гени в организма не функционират правилно. Тези гени биват три основни вида:

  • Протоонкогени – продуктите им са протеини, които в норма повишават клетъчното делене или потискат клетъчната смърт. При туморните клетки тези гени са свръхактивирани и се наричат онкогени.
  • Тумор супресорни гени - продуктите им са протеини, които в норма потискат клетъчното делене или причиняват клетъчна смърт. При туморните клетки функцията на тези гени е нарушена в различна степен.
  • Гени, свързани с поправката на ДНК – продуктите им имат роля за предотвратяване на мутации в организма. При туморните клетки тези гени са с нарушена функция.

*мутация - промяна в генетичната информация на клетката

Защо различните тумори изискват персонален подход?

Основна характеристика на туморите е тяхната хетерогенност – това означава, че отделните туморни клетки притежават различна анатомия, генетичен профил, метаболизъм, подвижност, потенциал за размножаване и метастазиране. Този феномен се наблюдава както между различните типове тумори, така и за едно и също заболяване при различните хора.

Хетерогенността на туморните клетки е сериозно предизвикателство в разработването на ефективни стратегии за лечение. Различните туморни клетки проявяват различна чувствителност към цитотоксични лекарства (химиотерапия). Такава терапия много рядко може да унищожи всички ракови клетки. Много от тях се оказват нечувствителни към лечението, оцеляват и дават начало на нова, изцяло резистентна към терапията туморна популация, която често се оказва по-агресивна от първоначалната.

Подходите за лечение на рак, които се използват днес

Основните методи, с които съвременната медицина се бори с рака са:

  • Химиотерапия – приложение на химиотерапевтични агенти - цитотоксични лекарства, чиято основна характеристика е поразяващото действие върху клетките, които се делят най-бързо.
  • Радиационна терапия – йонизиращо облъчване, което да убие или ограничи растежа на локализирани в определена област на тялото тумори чрез внасяне на повреди в ДНК.
  • Хормонална терапия – повлияване на ендокринната система чрез външен прием на определени хормони (най-често стероиди) или хормонални инхибитори, които да спрат растежа на туморните клетки или да предизвикат клетъчна смърт.
  • Таргетирана терапия – блокиране растежа на раковите клетки чрез взаимодействие със специфични таргетни молекули, отговорни за растежа и развитието на тумора.
  • Оперативна намеса

Всеки един от тези методи действа върху отделен аспект на раковото заболяване и носи своите недостатъци. Необходимо е изборът на терапия или комбинация от терапии да се направи на базата на типа, локализацията, степента на развитие на тумора, както и в зависимост от общото състояние на пациента. Всички тези показатели трябва да се следят с най-голямо внимание през всички етапи на лечението.

Нови тенденции при лечението на ракови заболявания

Подходът на лечение в крайна сметка се избира от лекуващия лекар на база поставената диагноза. За жалост хисто-патологичните методи за определяне типа на тумора са остарели и често неточни. Над 30% са грешните диагнози. Тоест за всеки трети онко пациент лекуващият лекар не разполага с точна информация

Все повече лекари и специалисти осъзнават необходимостта от по-персонален подход при лечението на рак и адаптиране на терапията спрямо специфичните характеристики на туморните клетки и пациента.

 
 

Този подход включва молекулярно-генетични изследвания и методи за адаптация на лечението спрямо индивидуалния профил на заболяването. Редица таргетирани терапии се прилагат все по-широко в областта на онкологията. Предписването на подобна терапия е базирано на генетични изследвания за специфични мутации, обуславящи висока чувствителност към съответното лечение. Този така наречен персонален подход осигурява много висока ефективност, комбинирана с намаляване на страничните ефекти и общата токсичност за конкретния пациент.

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com