Медицинска терминология | NM Genomix

Медицинска терминология

Кликнете на някоя от буквите в менюто, за да се придвижите до групата термини, започващи с нея.

A

aнеуплоидия

Всяко изменение в нормалния брой на хромозомите в клетките

Д

ДНK

Дезоксирибонуклеинова киселина - молекулата, която носи наследствената информация за всеки отделен индивид.

б

бенигнен тумор

Доброкачествено образувание, което не се разпространява в околните тъкани, често пъти е отделен от околните тъкани в капсула от съединителна тъкан или се калцифицира. Бенигненият тумор не е раков.

г

ген

Участък от молекулата ДНК, който отговаря за производството на един белтък в тялото

генетична аномалия

Всяка промяна в генетичния материал, водеща до патологични промени в организма

генетична мутация

Всяка промяна в генетичната информация, която може да промени структурата и функционалността на белтъка/белтъците, за когото/които отговаря.

геном

Пълният набор от молекули ДНК, които всяка една клетка в конкретен организъм притежава.

герминативна мутация

Генетична мутация, която е налична във всички клетки на организма и се предава в поколението.

д

делеция
Откъсване на част от ДНК, която изчезва и белтъците, за които отговаря, липсват в организма.
доминантен алел

Един от двата или повече варианта на даден ген, който се проявява външно, независимо дали другият вариант в организма е същият или различен.

дупликация

Намножаване на определена част от ДНК, което променя функционалността на белтъците.

и

имунотерапия

Активация и насочване на имунната система за унищожаване на туморното образувание чрез собствени механизми на имунитета. За тази цел се използват молекули, които модифицират функцията на имунната система и я правят по-активна към разпознаването на туморните клетки.

л

лъчетерапия

Oблъчване на тумора с радиация, която нарушава целостта на клетките и не позволява тяхното нормално функциониране.

м

малигнен тумор

Злокачествено образувание, което се разпространява в околните тъкани. Малигненият тумор е раков.

малформация

Патологично изменение на орган или група от органи.

метастаза

Нововъзникнал тумор, който произлиза от главния тумор и има сходни патологични характеристики.

мозаицизъм

Състояние, при което различните клетки на даден индивид имат различни генетични характеристики.

монозомия

Липса на една от хромозомите в някоя хромозомна двойка, което води до патологично изменение в организма.

н

наследствен рак

Раково образувание, което се предизвиква от наследствена мутация.

носител

Индивид, който носи вариант на даден ген, но поради генетични взаимодействия този ген не е външно изразен. Носителят предава този вариант на гена на следващото поколение, където той може да се прояви в зависимост от наличието му при другия родител.

о

онкология

Направление в медицината, което се занимава с патология, проследяване и лечение на ракови заболявания.

р

ремисия

Състояние, при което са изчезнали симптомите за болестта или те са овладени и проявите им остават относително стабилни с течение на времето.

рецесивен алел

Един от двата или повече варианта на даден ген, който се проявява външно само в комбинация със същия вариант на гена.

рецидив

Появяване наново на болест/състояние, което е било излекувано.

с

свободно циркулиращи туморни клетки

Клетки от тумора, които са се отделили в кръвта или лимфата и циркулират свободно в тялото.

секвениране

Метод, чрез който се изследва точната последователност на ДНК с цел откриване на мутации, делеции или дупликации, както и различни „здрави“ варианти на един ген.

синдром на изчезващ близнак

Наблюдава се в първия триместър на бременността, когато има наличие на два зародиша, но единият се резорбира от тялото на майката и не образува плоден сак.

соматична мутация

Генетична мутация, която е налична само в част от клетките на организма, възниква спонтанно и не се предава в поколението.

спорадичен рак

Спонтанно възникнал тумор, който се предизвиква от соматична мутация в дадена клетка или група от клетки.

т

таргетна терапия

Таргетната (прицелна) терапия е вид системна противотуморна терапия, при която се използват т.нар. биологически вещества, наричани още таргетни лекарства. Те са специални органични молекули, които могат избирателно да активират или потискат определени биологични процеси, жизнено важни за туморните клетки. По този начин те водят до смърт на туморните клетки и спиране на туморния растеж.
Механизмът на действие на таргетните лекарства се основава на залавянето им за определено място (рецептор) от определени клетъчни молекули. Поради тази своя строга насоченост те се наричат прицелни.

тризомия

Поява на трето копие в някоя двойка хромозоми, което води до патологично изменение в организма.

тумор

Тъканна формация от изменени клетки с патологично бърз метаболизъм и неконтролируемо делене и нарастване.

туморен маркер

Специфичен за определен тип тумори белтък. Използва се като прогностичен индикатор за развитие на заболяването.

ф

фетална ДНК (cffDNA)

ДНК фрагменти от плода, които след 5-та гестационна седмица започват да циркулират в кръвообръщението на бременната жена.

х

хетерозиготен носител

Индивид с два различни варианта на даден ген, като единият е от майката, а другият от бащата.

химиолъчетерапия

Смесена терапия, в която се прилага лечение с лекарство и облъчване на тумора.

химиотерапия

Лечение с лекарство, което има доказана способност за убиване на туморните клетки по различни механизми.

хомозиготен носител

Индивид с два еднакви варианта на даден ген, като единият е от майката, а другият от бащата.

хормонална терапия

Наричана още еднокринна терапия, е системно лечение на тумори, чийто растеж е свързан с някои хормонални механизми на организма – рак на гърда, простата, ендометриум и др. Най-често клетките на тези тумори притежават рецептори за някои полови хормони, като естроген, прогестерон, андрогени и др. Цел на хормонотерапията е да потисне продукцията на тези хормони или да блокира туморните хормонални рецептори.

хромозома

Една молекула ДНК, свързана с окомплектоващи белтъци. Човешкият геном се състои от 46 хромозоми, т.е. 46 молекули ДНК, разпределени по двойки.

SofiaPlovdivVarna

НМ Дженомикс - Централен офис
NM Genomix - Head office

бул. Христо Смирненски 78, София 1164
78 Hristo Smirnenski Blvd., Sofia 1164

T: 02 865 01 06, 0882 406 205

F: +359 2 865 06 26

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - офис Пловдив
NM Genomix - Plovdiv office

ул. Карловска 1, Пловдив 4003
1 Karlovska Str., Plovdiv 4003

T: 032 596 423, 0889 237 907

info@nmgenomix.com

НМ Дженомикс - Варна
NM Genomix - Varna

ул. Св. Ирина 20, Варна 9000
20 Irina Str., Varna 9000

T: 0888 024 635

info@nmgenomix.com